• Polityka ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych

Przepisy regulują kwestie danych osobowych.

Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest MARETTAM Beata Matulska, adres siedziby: 96-100 Skierniewice, ul. Armii Krajowej 59/43, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP 833-117-72-74, REGON 750211905. Tel. 698 350 662, email: daneosobowe@marettam.pl

Kontakt w sprawie moich danych.

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres: daneosobowe@marettam.pl

 

Przetwarzane moich danych

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

- realizacji umowy o dropshippingu,

- realizacji prawnie uzasadnionych interesów MARETTAM Beata Matulska tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej,

- rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej

- weryfikacji tożsamości Klienta

 

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.

 

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, dostawcom towarów, kontrahentom realizującym usługi na rzecz MARETTAM Beata Matulska na podstawie zawartych umów.

 

Przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy danych osobowych

 

Nie. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

- jeśli dane dotyczą zawartej z MARETTAM Beata Matulska umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),

- jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

- prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),

- prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),

- prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach

- prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).

- prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.

- prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody

- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

 

Skąd macie moje dane?

Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rejestracji i akceptacji warunków Umowy.